Revolucionara Politika škiet Riskantaka Par Evolucionaro

Eiropas lielaka ekonomika Vacija ari šogad ienem Austrija salidzinajuma ar pagajušo gadu ieguvusi tris pozicijas un ienem The players went on strike because of the removal of the forward Salai. PSV for 9 million euros signed the defensive midfielder of Toulouse sanghar. They were Interested in Spartak.

Tik dažadi keki: no turiga pilsetnieka lidz kara laukam.

Ja Ne. Sergejs Svetlana Lana. Skatit velreiz Iesaki šo rakstu. Vairak galeriju. Iesaki šo rakstu. LA LA. Abolu sula marineta cukgala ar piladžu catniju. Alus pankukas ar kupinatu krutinu un zalumiem. Tik dažadi keki: no turiga pilsetnieka lidz kara laukam. SR Sandra Ruska. PR Praktiski.

Lai uz vienu koncertu tiktu vairak skatitaju, vini nedaudz atradisies ari uz skatuves.

Gardie biezpiena placeniši. Lasi citur. Apstakli, protams, ir citi, un tam piemerots bus ari publikas izvietojums, kas varbut pat nebija ta iecerets. Lai uz vienu koncertu tiktu vairak skatitaju, vini nedaudz atradisies ari uz skatuves. Ta lidz šim patiesi nav bijis. Tacu, tapat ka citkart, no sabiedriba aktualam norisem – ari caur personigiem stastiem – neizbegt, jebkura gadijuma nepastarpinati tas likšot sevi sajust.

Kaut vai – neiespejamiba darit savu darbu kulturas lauka. Aplukojot politiku vesturiskas attistibas aspekta, ir iespejams runat par trim politikas variantiem. Ta var but reakcionara politika, kas versta uz iepriekšejas sabiedriskas iekartas kopuma vai tas elementu atjaunošanu. Politika var but konservativa , ja ta izvairas no pastavošas, sabiedribas pieredze apgutas un sevi par lietderigu apliecinajušas iekartas un politikas metožu nomainas vai papildinašanas ar neparbauditiem jauninajumiem.

Turpreti revolucionara politika ir versta uz pastavošas iekartas butisko pretrunu atrisinašanu un lidz ar to uz sabiedriskas dzives jaunas kvalitates sasniegšanu. Revolucionaraja politika tiek mekleti jauni sabiedrisko pretrunu risinašanas celi, ieviestas butiski jaunas attiecibas un ricibas formas, iznicinot veco, jau par neapmierinošu izradijušos iekartu. Revolucionara politika, tiecoties iznicinat veco un atbrivot vietu jaunajam, pret veco verstajas izpausmes var but ari ardoša, destruktiva.

Revolucionara politika škiet riskantaka par evolucionaro, jo drosmigi tiecas ieviest tadas vel neparbauditas dzives formas, no kuram daudzas var izradities nepietiekamas vai vispar nederigas. Tomer ari konservativa un evolucionari progresiva politika var izradities ne mazak riskanta, ja, bailigi turedamas pie novecojušam sabiedriskas dzives formam, ta bloke sabiedribas spejas efektivi risinat saasinajušas pretrunas un tadejadi tuvina sabiedribas krahu.

Bieži tiek apgalvots, ka revolucionarajai politikai ipaši raksturigs esot straujums, parmainu atra norise. Šads spriedums ir pamatots vienigi attieciba uz lieliem sabiedribas vestures posmiem, kad tiešam ir pamanams, ka evolucionara vienas kvalitates sabiedribas iespeju apgušana un kvantitativa paplašinašana aiznem vairak laika vesture neka pareja no vienas, savas iespejas izsmelušas sabiedriskas iekartas uz citu – jaunu sabiedrisko iekartu.

Tomer izplatitakais uzskats par revolucionaro procesu strauji eksplozivo raksturu liela mera izriet no parpratuma. Dzilas visas sabiedribas un tautas dzives parvertibas norisinas gadu desmitiem un pat simtiem, un šiem procesiem uzskatamiba nepiemit. Lai ši doma klutu skaidra, pietiek uzdot sev jautajumu: kad sabiedriba no pilniba feodalas parvertas par pilniba kapitalistisko?

Laika posms starp kapitalistisko attiecibu butisku ieviešanos sabiedribas dzive un feodalisma attiecibu nozimiguma izzušanu pat Rietumeiropa aiznema aptuveni gadsimtus. Tapec, spriežot par revolucionaras politikas savlaicigumu, janem vera tas, vai tiešam jau ir izsmeltas iespejas sabiedriskas iekartas butiskakas pretrunas risinat evolucionara cela un vai jau ir nepieciešami un iespejami kvalitativi jauni risinajumi.

Ka svarigs nosacijums te janem vera ari dotas sabiedribas vairakuma apzinai pazistamas un pienemamas parvaldišanas metodes, ka ari iedzivotaju pacietibas mers attieciba pret to vai citu politikas metožu izraisitam ciešanam. Un no gultas izkrita un galvu sasita. Rita apli diskutejot par emocijam un to, ko nedrikst darit citiem mest ar smiltim, pagrust, atnemt mantas, sist, kost, plest matus Var iegadaties “Putras himnas” pavadijumu MP3 formata!